The Torah learned should be
a zechus for a Refuah Shleima for
Yonatan Micha ben Rayzel Leah

Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Bein haMeitzarim - Tisha B'av - 2 - Anointing, Wearing Shoes, Learning Torah.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Bein haMeitzarim - Tisha B'av - 3 - Yeshiva al Haaretz, Seudah Mafsekes.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Bein haMeitzarim - Tisha B'av - 4 - Motzai Tisha B'Av.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Beyond the Seder; Discussions for the Rest of Pesach (2 Nissan 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 66 min
Birchas Kohanim; Halacha and Agada(Agudah Parsha Shiur Shmini 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Chametz Found After Bedika; Chametz Shaino Yadua Rabbi Eliyahu Reingold 44 min
Chanuka 5778- 05 Seder Hadlaka 2 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Chanuka 5778- 06 Seder Hadlaka 3-Left to Right Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Chanuka 5778- 07 Preferred Oil Rabbi Eliyahu Reingold 2 min
Chanuka 5778- 08 Hallel Rabbi Eliyahu Reingold 1 min
Chanuka 5778- 09 Leftover Oil Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Chanukah Rabbi Eliyahu Reingold 35 min
Chanukah - 01 - Chavivus Hamitzvah; Prior to Hadlaka.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Chanukah - 02 - Proper Time to Light - 1 - Introduction.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Chanukah - 03 - Proper Time to Light - 2 - Shkiah vs. Tzais.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Chanukah - 04 - Proper Time to Light - 3 - Exceptions.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Chanukah - 05 - Proper Place to Light - 1.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Chanukah - 06 - Proper Place to Light - 2.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Chanukah - 07 - Proper Place to Light - 3 - Achsanai.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Chanukah - 08 - Proper Place to Light - 4 - Neir Ish Ubaiso.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Chanukah - 09 - How to Light Properly - 1.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Chanukah - 10 - How to Light Properly - 2.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Chanukah - 11 - What to Use for Lighting.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Chanukah - 12 - Al Hanissim and Hallel.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Chanukah - 13 - Issur Hanaah and Leftover Oil.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min