Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
(01) First Day Chanukah: Hallel and Hoda'ah Rabbi Ilan Feldman 5 min
(02) Second Day Chanukah Being Open to Miracles Rabbi Ilan Feldman 6 min
(03) Third Day Chanukah and the Harmonious Home Rabbi Ilan Feldman 5 min
(05) Fifth Day How to Purify the Vessels in The Mikdash You Are Rabbi Ilan Feldman 6 min
(06) Sixth Day: A Question of Vision Rabbi Ilan Feldman 6 min
(07) Seventh Day Chanukah Rosh Chodesh Rabbi Ilan Feldman 7 min
(08) Eight Day - Zos Chanukah "This is Chanukah" Rabbi Ilan Feldman 7 min
1st Candle Rabbi Ilan Feldman 5 min
2nd Candle Rabbi Ilan Feldman 5 min
3rd Candle Rabbi Ilan Feldman 4 min
4th Candle Rabbi Ilan Feldman 7 min
5th Candle Rabbi Ilan Feldman 6 min
6th Candle Rabbi Ilan Feldman 6 min
7th Candle Rabbi Ilan Feldman 6 min
8th-Candle Rabbi Ilan Feldman 6 min
Chanukah Workshop (1) 5770 Rabbi Ilan Feldman 29 min
Chanukah Workshop (2) 5770 Rabbi Ilan Feldman 18 min
Chanukah Workshop (3) 5770 Rabbi Ilan Feldman 30 min
Chanukah Workshop (4) 12-15-09 Revised Rabbi Ilan Feldman 20 min
Chanukah Workshop (4) 5770 Rabbi Ilan Feldman 26 min
Chanukah Workshop (5) 12-16-09 Rabbi Ilan Feldman 30 min
Elul Schmooze 09-22-16 Rabbi Ilan Feldman 48 min
Harmony in Our Home 5772 Rabbi Ilan Feldman 26 min
Shiva Asar B'Tamuz Rabbi Feldman 06-29-10 Rabbi Ilan Feldman 22 min
Shiva Asr BTammuz 5774 (17th of Tammuz) 07-15-14 Rabbi Ilan Feldman 25 min