Language
English
Download Stream
Shevuos Perek 06 - Mishna 02
Length: 4 min
Mishna Yomi - Shevuos