Language
English
Download Stream
Shevuos Perek 07 - Mishna 06
Length: 6 min
Mishna Yomi - Shevuos