Language
English
Download Stream
Shevuos Perek 06 - Mishna 05
Length: 4 min
Mishna Yomi - Shevuos