Language
English
Download Stream
Shevuos Perek 06 - Mishna 04
Length: 1 min
Mishna Yomi - Shevuos