Chumash

Speaker Filter Box:
155 Bechukosai 5767 Rabbi Yosef Elefant 25 min
156 Nasso 5767 Rabbi Yosef Elefant 17 min
157 Behaalos'cha 5767 Rabbi Yosef Elefant 16 min
158 Shelach 5767 Rabbi Yosef Elefant 19 min
159 Korach 5767 Rabbi Yosef Elefant 22 min
160 Chukas 5767 Rabbi Yosef Elefant 20 min
161 Balak 5767 Rabbi Yosef Elefant 21 min
162 Pinchas 5767 Rabbi Yosef Elefant 20 min
163 Mattos Mas'ei 5767 Rabbi Yosef Elefant 21 min
163 Mattos Mas'ei 5767 Rabbi Yosef Elefant 21 min
164 Devarim 5767 Rabbi Yosef Elefant 22 min
165 Bichukoisai 5768 Rabbi Yosef Elefant 17 min
168 Shoftim 5765 Shuvah Rabbi Yosef Elefant 20 min
Adam's Creation & The Koach Hadibur Rabbi Eytan Feiner 17 min
Shemos Batya- Gilgul Of Chava Rabbi Eytan Feiner 17 min
Bamidbar: Kedusha Must Be Revealed Rabbi Moshe Feinstein 4 min
Bamidbar 5774 Rabbi Aaron Feldman 23 min
Chesed and Avraham Rabbi Aaron Feldman 27 min
Difference Between Noach and Avraham Rabbi Aaron Feldman 32 min
Devarim 11-28-11 Rabbi Emanuel Feldman 34 min
01 Haftorah For Parshas Bamidbar Rabbi Chaim Fessel 6 min
01 Haftorah For Parshas Bereishis Rabbi Chaim Fessel 7 min
01 Haftorah For Parshas Devarim - Shabbos Chazon Rabbi Chaim Fessel 7 min
01 Haftorah For Parshas Shemos Rabbi Chaim Fessel 6 min
01 Haftorah For Parshas Vayikra Rabbi Chaim Fessel 8 min