Chumash

Speaker Filter Box:
Parshas V09-10 Behar-Bechukosai 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas V10 Bechukosai 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas V10 Bechukosai 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Vaera 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Vaera 5776- Respecting Authority Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Vaera 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Vayechi 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas Vayechi 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Vayechi 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas Vayechi 5779 - Pakod Pakadti Rabbi Eliyahu Reingold 36 min
Parshas Vayeishev 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas Vayeitzei 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Vayigash 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Vayikra 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Parshas Vayishlach 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Vayishlach 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Vayishlach 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Paying the Doctor Bills( Aguda Parsha Shiur Mishpatim 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 20 min
Positive Use of Taavah-Parshas Vayakhel-Pekudai 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 60 min
Positive Use of Taavah-Parshas Vayakhel-Pekudai 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 60 min
Precision in Action-Parshas Terumah 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Refuah, Bitachon and Hishtadlus-Parshas Mishpatim 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 65 min
Respecting the Cohen (Agudah Parsha Shiur Emor 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Rifyon, Chizuk and Torah Lishmah (Parshas Vayeilech 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 56 min
Sayag LaTorah (Parshas Vayeishev 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 56 min