Chumash

Speaker Filter Box:
Arvus and the Arur of Asfer Lo Yakim (Parshas Ki Savoi 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 54 min
Avdus Hashem, Mishkan, and Chet Haegal-Parshas Vayekhel-Pekudai 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 35 min
Avdus Hashem, Mishkan, and Chet Haegal-Parshas Vayekhel-Pekudai 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 35 min
B'Chukoseihem Lo Seileichu (Agudah Parsha Shiur Acharei Mos 5779) Rabbi Eliyahu Reingold 20 min
B'Tzedek Tishpot; Dan L'Chaf Zechus- Parshas Kedoshim 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 62 min
Bais Hakevaros (Agudah Parsha Shiur Shlach 5779) Rabbi Eliyahu Reingold 22 min
Bechira and It's Limits- Vaeira 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 51 min
Beha'aloscha - Avodas Haleviim-Shmirah Rabbi Eliyahu Reingold 40 min
Ben Sorrer and Moreh and the Learning Curve-Parshas Ki Seitzei 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 61 min
Berachos V'Klallos- Medrash Chabura (10 Elul 5769) Rabbi Eliyahu Reingold 41 min
Binyan Bais Haknesses (Agudah Parsha Shiur Terumah 5778) Rabbi Eliyahu Reingold 23 min
Birchas Kohanim; Halacha and Agada(Agudah Parsha Shiur Shmini 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Bitachon and Fear (Parshas Vayishlach 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 61 min
Bracha on the Keshes and Thunder and Lightning (Agudah Parsha Shiur Noach 5779) Rabbi Eliyahu Reingold 20 min
Bris and Os Bris- Parshas Lech Lecha 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 53 min
Chanufa (Agudah Parsha Shiur Vayigash 5778) Rabbi Eliyahu Reingold 20 min
Chanukah- Parshas Vayeishev 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 37 min
Chanukah-Chok and Value- Parshas Mikaitz 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 49 min
Chassidus and Tzidkus; Ahavah and Yirah- Parshas Noach 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 50 min
Chayei Sarah 5771 Rabbi Eliyahu Reingold 40 min
Chayei Sarah 5776 B05 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Childbirth on Shabbos ( Agudah Parsha Shiur Tazria-Metzora 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Childbirth on Shabbos ( Agudah Parsha Shiur Tazria-Metzora 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Chiyuvei Chinuch (Agudah Parsha Shiur Emor 5779) Rabbi Eliyahu Reingold 22 min
Counting the Jews (Agudah Parsha Shiur Bamidbar 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 21 min