Chumash

Speaker Filter Box:
Parshas S02 Vaera 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S03 Bo 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S03 Bo 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas S03 Bo 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Parshas S04 Beshalach 5773 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S04 Beshalach 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S04 Beshalach 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas S04 Beshalach 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S05 Yisro 5773 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas S05 Yisro 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S05 Yisro 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S06 Mishpatim 5773 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S06 Mishpatim 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S06 Mishpatim 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S07 Terumah 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S07 Terumah 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas S07 Terumah 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas S08 Tetzaveh 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S08 Tetzaveh 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S09 Ki Sisa 5773 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S09 Ki Sisa 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S09 Ki Sisa 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S09 Ki Sisa 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Parshas S09 Ki Sisah 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas S10 Vayakhel 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min