Chumash

Speaker Filter Box:
Nitzavim Vayeilech Rabbi Yechezkel Freundlich 44 min
Nitzavim Vayeilech 5770 Rabbi Yechezkel Freundlich 44 min
Nitzavim Vayeilech 5770 Rabbi Yechezkel Freundlich 44 min
Noach - Annoying Questions Rabbi Yechezkel Freundlich 3 min
Noach - Plausible Praise Rabbi Yechezkel Freundlich 3 min
Noach 5768 Rabbi Yechezkel Freundlich 47 min
Noach 5770 The Mystery of the Rainbow Rabbi Yechezkel Freundlich 52 min
Noach 5776 The Tikun in the Teiva (Ark) Rabbi Yechezkel Freundlich 32 min
Noach and His Vineyard (01) Rabbi Yechezkel Freundlich 59 min
Noach and His Vineyard (02) Rabbi Yechezkel Freundlich 53 min
Noach and His Vineyard (03) Rabbi Yechezkel Freundlich 52 min
Noach and His Vineyard (04) Rabbi Yechezkel Freundlich 49 min
Pekudai - After the Apology Rabbi Yechezkel Freundlich 3 min
Pekudei 5768 Rabbi Yechezkel Freundlich 40 min
Pinchas - But Where Are The Instructions Rabbi Yechezkel Freundlich 3 min
Pinchas Shivah Asar B'Tammuz Rabbi Yechezkel Freundlich 54 min
Schlach 5770 The People React Rabbi Yechezkel Freundlich 46 min
Shelach - Whose Side Are You On Rabbi Yechezkel Freundlich 3 min
Shelach 2007 Rabbi Yechezkel Freundlich 48 min
Shelach 5768 What Exactly Did the Spies Say? Rabbi Yechezkel Freundlich 51 min
Shelach 5769 Who's Idea Was This Anyway? Rabbi Yechezkel Freundlich 56 min
Shelach 5771 Rabbi Yechezkel Freundlich 55 min
Shemini - I Don’t Know Rabbi Yechezkel Freundlich 2 min
Shemini 5768 Rabbi Yechezkel Freundlich 53 min
Shemos - Changing the Scenery Rabbi Yechezkel Freundlich 4 min