Chumash

Speaker Filter Box:
#112 B'inyan Lavin D'lo Sosiru Memenu B'Korban Pesach V'Shaar Korbonos Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 40 min
#113 B'inyan Koifin Al Hamitzvos V'tzedakah Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 44 min
#114 B'inyonei Isurei Avodah Zarah U'b'lav Shelo L'hishtachavos L'a'z U'b'din Poiked Avon Avos Al Banim Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 33 min
#115 B'sugya D'yi'ud B'amah Ivri'ah Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 38 min
#118 B'inyan Halavin B'neheneh M'avodah Zarah, B'inyan Hamitzvah L'abed A''Z, B'inyan Issur Mechikah B'Shem, B'peirush ''Teiku'' B'Sha''s Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 42 min
#119 B'din Al Kol Korboncha Takriv Melach, B'inyan Korbon Oileh V'yoired Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 40 min
#121 B'dinei Kohanim B'Mikdosh Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 29 min
#20 Tolan LeTzitzis SheLoi BeKavanah UBedin Stama Leshmah Koi Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 29 min
#21 Hemshech BeInyan Tztziis Han''l, UBeInyan Mishmeres Trumosoi Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 45 min
#31 Besugya deBirakcas Lehachnisoi Bebrisoi Shel Avrohom Avinu Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 35 min
#33 Beinyan Milas Yasom Leinyan Bircas Lehachnisoi Bebrisoi Shel Avrohom Avinu (Tshuvos RA''E Siman 42 Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 34 min
#44 Beinyonei Aseres Hadibros Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 36 min
#45 Beinyonei Eved Ivri Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 26 min
#47 Beinyan Machtzis Hashekel Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 33 min
#50 Beinyan Smicha Bekorbonos Ubeinyan Chinuch Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 32 min
#54 Iyunim B'Parshiyos Achrei, Kedoishim V'Emor Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 40 min
#54 Iyunim B'Parshiyos Achrei, Kedoishim V'Emor Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 40 min
#64 B'inyanei Hataras Nedarim (Teshuvos RA''E Siman 73), U'Maamar Tarna''t Al Milchemes Midyan Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 41 min
#66 B'din Echad H'Ish V'echad H'Isha Shavin Lemalkus U'b'inyan Loi Yarbeh Lo Nashim V'Oid B'dinei Melech Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 41 min
#67 B'inyan Yakir U'ktzas B'inyonei Yom Kippur Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 33 min
#68 B'inyan H'issur Lashuv L'eretz Mitzraim, B'inyan Sukah Gezulah V'mezuzah Sheulah, B'lav D'Lo Sinasu, U'bepeirush ''Boruch Atah Hashem'' B'brochos Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 31 min
#74 B'din Im Aku''m Muzhorim Al Issur Hana'ah Mei'avoidah Zarah, V'al Parshas Vayeitzei Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 35 min
#75 On Tefilin For A Left-handed Man, Chalitzah For a Left-footed Man and The Name Binyomin Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 30 min
#78 B'hilchos Taanis V'Asarah B'Teves, V'al Parshas Vayigash Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 39 min
#79 B'hilchos Taanis V'Asarah B'Teves, V'al Parshas Vayigash Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 39 min