Chumash

Speaker Filter Box:
Haftorah Parsha Parah 5776 Rabbi Shraga Senft 78 min
Haftorah Parshas Ki Sisa 5776 Rabbi Shraga Senft 86 min
Haftorah Parshas Shelach Rabbi Shraga Senft 76 min
Haftorah Parshas Shkalim 5776 Rabbi Shraga Senft 68 min
Haftorah Pekudei Melachim I 5776 Rabbi Shraga Senft 74 min
Haftorah Shemos Rabbi Shraga Senft 74 min
Haftorah Shoftim 5776 Rabbi Shraga Senft 74 min
Haftorah Tetzaveh Yehezkel 5776 Rabbi Shraga Senft 72 min
Haftorah Tzav 5776 Rabbi Shraga Senft 70 min
Haftorrah Lech Lecha 5776 Rabbi Shraga Senft 59 min
Hosea Haftorah 5776 Rabbi Shraga Senft 70 min
Intro to Haftaros and Haftaras Toldos Rabbi Shraga Senft 65 min
Yechezkel Haftorah For Vayigash 5776 Rabbi Shraga Senft 66 min
Bamidbar 5773 Rabbi Benayahu Shmueli 62 min
Beshalach Rabbi Benayahu Shmueli 59 min
Devorim Rabbi Benayahu Shmueli 57 min
Ki Savo Rabbi Benayahu Shmueli 57 min
Ki Setzei Rabbi Benayahu Shmueli 58 min
Ki Setzei 5773 Rabbi Benayahu Shmueli 14 min
Korach 5773 Rabbi Benayahu Shmueli 61 min
Lech Lecha 5774 Rabbi Benayahu Shmueli 58 min
Matos and Massai Rabbi Benayahu Shmueli 62 min
Mikeitz Rabbi Benayahu Shmueli 57 min
Mishpatim Rabbi Benayahu Shmueli 62 min
Noach 5774 Rabbi Benayahu Shmueli 64 min