Chumash

Speaker Filter Box:
Leining For Parshas Kedoshim 1st Aliah Rabbi Chaim Fessel 2 min
Leining For Parshas Kedoshim 2nd Aliah Rabbi Chaim Fessel 1 min
Leining For Parshas Kedoshim 3rd Aliah Rabbi Chaim Fessel 1 min
Leining For Parshas Kedoshim 4th Aliah Rabbi Chaim Fessel 1 min
Leining For Parshas Kedoshim 5th Aliah Rabbi Chaim Fessel 2 min
Leining For Parshas Kedoshim 6th Aliah Rabbi Chaim Fessel 3 min
Leining For Parshas Kedoshim 7th Aliah Rabbi Chaim Fessel 1 min
Leining For Parshas Ki Savo 1st Aliah Rabbi Chaim Fessel 3 min
Leining For Parshas Ki Savo 2nd Aliah Rabbi Chaim Fessel 1 min
Leining For Parshas Ki Savo 3rd Aliah Rabbi Chaim Fessel 1 min
Leining For Parshas Ki Savo 4th Aliah Rabbi Chaim Fessel 2 min
Leining For Parshas Ki Savo 5th Aliah Rabbi Chaim Fessel 4 min
Leining For Parshas Ki Savo 6th Aliah Rabbi Chaim Fessel 17 min
Leining For Parshas Ki Savo 7th Aliah Rabbi Chaim Fessel 2 min
Leining For Parshas Ki Seitzei 1st Aliah Rabbi Chaim Fessel 3 min
Leining For Parshas Ki Seitzei 2nd Aliah Rabbi Chaim Fessel 2 min
Leining For Parshas Ki Seitzei 3rd Aliah Rabbi Chaim Fessel 7 min
Leining For Parshas Ki Seitzei 4th Aliah Rabbi Chaim Fessel 3 min
Leining For Parshas Ki Seitzei 5th Aliah Rabbi Chaim Fessel 2 min
Leining For Parshas Ki Seitzei 6th Aliah Rabbi Chaim Fessel 2 min
Leining For Parshas Ki Seitzei 7th Aliah Rabbi Chaim Fessel 7 min
Leining For Parshas Ki Sisa 1st Aliah Rabbi Chaim Fessel 10 min
Leining For Parshas Ki Sisa 2nd Aliah Rabbi Chaim Fessel 14 min
Leining For Parshas Ki Sisa 3rd Aliah Rabbi Chaim Fessel 1 min
Leining For Parshas Ki Sisa 4th Aliah Rabbi Chaim Fessel 1 min