Chumash

Speaker Filter Box:
Vayeshev 5768 Rabbi Yechezkel Freundlich 49 min
Vayeshev 5776 For Shoes Rabbi Yechezkel Freundlich 33 min
Vayigash 5768 Rabbi Yechezkel Freundlich 46 min
Vayigash 5770 Rabbi Yechezkel Freundlich 55 min
Vayigash 5776 Again With The Coats? Rabbi Yechezkel Freundlich 43 min
Vayikra 5768 Rabbi Yechezkel Freundlich 44 min
Vayikra 5770 Rabbi Yechezkel Freundlich 48 min
Vayikra In a Name Is Love Rabbi Yechezkel Freundlich 2 min
Vayishlach - Whats Taking So Long Rabbi Yechezkel Freundlich 3 min
Vayishlach 5768 Fighting with an Angel Rabbi Yechezkel Freundlich 48 min
Vayishlach 5770 Rabbi Yechezkel Freundlich 56 min
Vayishlach 5776 Rabbi Yechezkel Freundlich 34 min
Vayishlach for Women 5774 11-12-13 Rabbi Yechezkel Freundlich 26 min
Yayeira - Let Them Hear it Rabbi Yechezkel Freundlich 2 min
Yisro - Reliably Respected Rabbi Yechezkel Freundlich 3 min
Yisro 5768 The Arrival in Midbar Sinai Rabbi Yechezkel Freundlich 48 min
Yisro 5769 The Qualities of a Judge Rabbi Yechezkel Freundlich 50 min
Yisro 5770 We Can’t Hear It Rabbi Yechezkel Freundlich 59 min
Yisro 5776 - Fighting Angels with the Face of Avraham Rabbi Yechezkel Freundlich 39 min
Yisro for Women 01-14-14 We Will Do and We Will Listen Rabbi Yechezkel Freundlich 41 min
Yisro for Women 01-15-14 We Will Do and We Will Listen Rabbi Yechezkel Freundlich 39 min
Parsha Bo 5777 Rabbi Naftali Ganzweig 29 min
Parshas Bereishis 5776 Rabbi Naftali Ganzweig 26 min
Parshas Bereishis 5777 Rabbi Naftali Ganzweig 26 min
Parshas Chayei Sara 5776 Rabbi Naftali Ganzweig 25 min