Chumash

Speaker Filter Box:
Parshas Shemini V'Parshas Hachodesh 5746 Rabbi Moshe Shapira 87 min
Parshas Shemini V'Parshas Hachodesh 5746 - Mitzvah Rishona Rabbi Moshe Shapira 81 min
Parshas Shemos 5775 Rabbi Moshe Shapira 65 min
Parshas Shoftim - Chodesh Elul Nochomos HaNeviim 5775 Rabbi Moshe Shapira 59 min
Parshas Shoftim5747 - Elul - Gad Dovar V'hifuchu Rabbi Moshe Shapira 75 min
Parshas Tazria 5776 Rabbi Moshe Shapira 58 min
Parshas Teruma 5776 - Shovavim Tat bShnat Haibur Rabbi Moshe Shapira 50 min
Parshas Terumah - Nissan v'Adar Rabbi Moshe Shapira 86 min
Parshas Tetzaveh - Moshe min HaTorah, Haman min HaTorah, Matah Elokim 5775 Rabbi Moshe Shapira 62 min
Parshas Tetzaveh v'Zachor 5748 - Reishis Goyim Amoleik Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Tezaveh 5776 - Mizbeach Haketores Rabbi Moshe Shapira 46 min
Parshas Toldos Rabbi Moshe Shapira 36 min
Parshas Toldos 5768 Rabbi Moshe Shapira 36 min
Parshas Toldos 5773 - Tefillah Rabbi Moshe Shapira 63 min
Parshas Vayakal Pekudei 5748 - Adar, Shekalim, Zachor, Para Kneged Ha'Avos Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Vayakal Pekudei 5748 - Adar, Shekalim, Zachor, Para Kneged Ha'Avos Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Vayakeil Pekudei and Parshas Parah 5775 - Taharas Yisroel Rabbi Moshe Shapira 63 min
Parshas Vayakhail and Shekalim 5776 Rabbi Moshe Shapira 54 min
Parshas Vayechi 5775 Rabbi Moshe Shapira 63 min
Parshas Vayeilech 5776 - Sefer Shel Beinonim Rabbi Moshe Shapira 68 min
Parshas Vayeira 5776 - Matzosi Es Dor Bmhapeches Sdom Rabbi Moshe Shapira 61 min
Parshas Vayeitzei 5775 Rabbi Moshe Shapira 64 min
Parshas Vayeitzei 5776 Rabbi Moshe Shapira 52 min
Parshas Vayigash 5775 Rabbi Moshe Shapira 80 min
Parshas Vayikra and Zachor - Mechias Amoleik 5776 Rabbi Moshe Shapira 63 min