Chumash

Speaker Filter Box:
07 Haftorah For Parshas Vayeitzei Rabbi Chaim Fessel 6 min
08 Haftorah For Parshas Emor Rabbi Chaim Fessel 5 min
08 Haftorah For Parshas Nitzavim - Vayeilech Rabbi Chaim Fessel 6 min
08 Haftorah For Parshas Pinchas Rabbi Chaim Fessel 8 min
08 Haftorah For Parshas Tetzaveh Rabbi Chaim Fessel 6 min
08 Haftorah For Parshas Vayishlach Rabbi Chaim Fessel 5 min
09 Haftorah For Parshas Behar Rabbi Chaim Fessel 7 min
09 Haftorah For Parshas Haazinu Rabbi Chaim Fessel 8 min
09 Haftorah For Parshas Ki Sisa Rabbi Chaim Fessel 13 min
09 Haftorah For Parshas Mattos Rabbi Chaim Fessel 6 min
09 Haftorah For Parshas Vayeishev Rabbi Chaim Fessel 4 min
10 Haftorah For Parshas Bechukosai Rabbi Chaim Fessel 4 min
10 Haftorah For Parshas Masei Rabbi Chaim Fessel 7 min
10 Haftorah For Parshas Vayakhel Rabbi Chaim Fessel 3 min
11 Haftorah For Parshas Shekalim - Pekudei Rabbi Chaim Fessel 5 min
11 Haftorah For Parshas Vayigash Rabbi Chaim Fessel 5 min
12 Haftorah For Parshas Vayechi Rabbi Chaim Fessel 4 min
Bechukosai - Taamei Hamikra Rabbi Chaim Fessel 13 min
Chayei Sara - Hishomer and Emes Rabbi Chaim Fessel 5 min
Leining For Parshas Acharei Mos 1st Aliah Rabbi Chaim Fessel 4 min
Leining For Parshas Acharei Mos 2nd Aliah Rabbi Chaim Fessel 1 min
Leining For Parshas Acharei Mos 3rd Aliah Rabbi Chaim Fessel 2 min
Leining For Parshas Acharei Mos 4th Aliah Rabbi Chaim Fessel 2 min
Leining For Parshas Acharei Mos 5th Aliah Rabbi Chaim Fessel 3 min
Leining For Parshas Acharei Mos 6th Aliah Rabbi Chaim Fessel 2 min