Chumash

Speaker Filter Box:
Vayikra 5771 Rabbi Mordechai Sitorsky 47 min
Vayikra 5772 Rabbi Mordechai Sitorsky 50 min
Vayishlach 5767 Rabbi Mordechai Sitorsky 39 min
Vayishlach 5768 Rabbi Mordechai Sitorsky 42 min
Vayishlach 5769 Rabbi Mordechai Sitorsky 43 min
Vayishlach 5770 Rabbi Mordechai Sitorsky 44 min
Vayishlach 5771 Rabbi Mordechai Sitorsky 42 min
Vayishlach 5772 Rabbi Mordechai Sitorsky 51 min
Vayishlach 5773 Rabbi Mordechai Sitorsky 44 min
Vayishlach 5776 Rabbi Mordechai Sitorsky 47 min
VeyakPekud 5769 Rabbi Mordechai Sitorsky 37 min
VeyakPekud 5769 Rabbi Mordechai Sitorsky 37 min
Yisro 5771 Rabbi Mordechai Sitorsky 47 min
Yisro 5772 Rabbi Mordechai Sitorsky 45 min
Yisro 5774 Rabbi Mordechai Sitorsky 58 min
Yisro2 5768 Rabbi Mordechai Sitorsky 43 min
Parshas Beha'aloscha - Leadership Rabbi Yosef Dov Soloveitchik 98 min
Parshas Korach Rabbi Yosef Dov Soloveitchik 120 min
Va'eira 01-10-10 Rabbi Reuven Stein 1 min
Va'eira 01-12-10 Rabbi Reuven Stein 1 min
Parshas Korach Rabbi Moshe Steinberg 56 min
Parshas Shmos 5757 Rabbi Elya Svei 65 min
Parshas Vayeshev - Side A Rabbi Mordechai Swimmer 31 min
Parshas Vayeshev - Side B Rabbi Mordechai Swimmer 21 min
10 Commandments 5 & 5 Parrallel Rabbi Akiva Tatz 59 min