Chumash

Speaker Filter Box:
Parshas Devorim 5747 - Aveilus Shel Tisha Ba'Av Rabbi Moshe Shapira 61 min
Parshas Devorim 5775 - HaMoed Shel Tisha BaAv Rabbi Moshe Shapira 62 min
Parshas Devorim 5776 - Mikdash Shabbos Churban Beis Hamikdash Rabbi Moshe Shapira 54 min
Parshas Emor - Bris HaOmer 5775 Rabbi Moshe Shapira 78 min
Parshas Emor 5747 Sefira V'Hastira Shebo - Modim D'rabanan Rabbi Moshe Shapira 56 min
Parshas Emor 5751- Mehus Hasefira Rabbi Moshe Shapira 78 min
Parshas Emor 5776 - Mitzvas HaBitochon Rabbi Moshe Shapira 47 min
Parshas Ki Savo 5747 - Ticheles Shana v'Kllaloseha Bris - Anina Kayum. Nefesh - Ner P'sila Shemen Rabbi Moshe Shapira 63 min
Parshas Ki Savo 5751 - Klalos Sheb'mishna Torah U'Nechamas Haneviim Kdei Shetchala Shana V'chulu Shofer V'Divrei Haneviim Rabbi Moshe Shapira 81 min
Parshas Ki Savo 5775- Takanos Ezra Kabalos HaTora Kbris Rabbi Moshe Shapira 52 min
Parshas Ki Seitzei 5775 - Kol Shofar Rabbi Moshe Shapira 59 min
Parshas Ki Sisa 5776 - Shomor V'zocher Rabbi Moshe Shapira 50 min
Parshas Ki Tzetzei 5751 - Acharis Shana, Acharis Yamim Rabbi Moshe Shapira 77 min
Parshas Koach 5775 - Chodesh Tamuz vKoach Reia Rabbi Moshe Shapira 61 min
Parshas Korach 5747 - Sibas Hamachlokes Rabbi Moshe Shapira 73 min
Parshas Korach 5751 - Shoresh HaChurban-ha'kedemes Peh l'Ayin. Chodesh Tamuz Techilas Avodah Zarah Rabbi Moshe Shapira 73 min
Parshas Korach 5776 - Da Gzeiras Oreisa Rabbi Moshe Shapira 59 min
Parshas Korach 5776 - Korach vDor Haflaga Rabbi Moshe Shapira 53 min
Parshas Lech Lecha 5752 - Dor Haflaga Torah Shebaal Peh Rabbi Moshe Shapira 77 min
Parshas Lech Lecha 5776 - Tefilas Avraham Lhinatzeil B'eis Tzorah Rabbi Moshe Shapira 52 min
Parshas Matos 5776 - Bechi Avudan Hamokom Rabbi Moshe Shapira 57 min
Parshas Matos Maasei 5751 Moad Shel Rosh Chodesh and Tisha b'av Rabbi Moshe Shapira 75 min
Parshas Mattos - Chodesh Av - Koach Ha'Shemiah Rabbi Moshe Shapira 69 min
Parshas Meiketz 5751 - May Chanukah - Nefesh - Tov-Or Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Mishpatim Shkalim 5751 - Hikdim Shikleihem Lshekel Rabbi Moshe Shapira 80 min