Chumash

Speaker Filter Box:
Parshas Bamidbar 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Parshas Bamidbar 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Parshas Bechukosai 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Beshalach 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Parshas Chukas 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D01 Devarim 5772 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D01 Devarim 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D02 Vaeschanan 5772 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D02 Vaeschanan 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D02 Vaeschanan-Nachamu 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Parshas D03 Aikev 5772 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D03 Aikev 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D03 Eikev 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D04 Re'eh 5772 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D04 Re'eh 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Parshas D05 Shoftim 5772 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D05 Shoftim 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas D05 Shoftim 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D06 Ki Seitzei 5772 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D06 Ki Seitzei 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D06 Ki Seitzei 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D07 Ki Savo 5772 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D07 Ki Savo 5773 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D07 Ki Savo 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas D07 Ki Savo 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min