The Torah learned should be
a zechus for a Refuah Shleima for
Yonatan Micha ben Rayzel Leah

Chumash

Speaker Filter Box:
Paying the Doctor Bills( Aguda Parsha Shiur Mishpatim 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 20 min
Positive Use of Taavah-Parshas Vayakhel-Pekudai 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 60 min
Positive Use of Taavah-Parshas Vayakhel-Pekudai 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 60 min
Precision in Action-Parshas Terumah 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Refuah, Bitachon and Hishtadlus-Parshas Mishpatim 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 65 min
Respecting the Cohen (Agudah Parsha Shiur Emor 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Rifyon, Chizuk and Torah Lishmah (Parshas Vayeilech 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 56 min
Sayag LaTorah (Parshas Vayeishev 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 56 min
Schar Mitzvah - Parshas Behar-Bechukosai 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 55 min
Schar Mitzvah - Parshas Behar-Bechukosai 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 55 min
Sederes Bnai Torah 01-Shimush Talmidei Chachamim(Vayera 5773) Rabbi Eliyahu Reingold 30 min
Sederes Bnai Torah 02-Limud HaTorah (Toldos 5773) Rabbi Eliyahu Reingold 32 min
Sederes Bnai Torah 03-Yiras Shamayim (VaYishlach 5773) Rabbi Eliyahu Reingold 33 min
Sederes Bnai Torah 04-Kiddush HASHEM-Chanukah (VaYeishev 5773) Rabbi Eliyahu Reingold 33 min
Sederes Bnai Torah 05-Avodas Hamiddos (VaYiche 5773) Rabbi Eliyahu Reingold 29 min
Sederes Bnai Torah 06-Gemilus Chasadim (VaEra 5773) Rabbi Eliyahu Reingold 28 min
Sederes Bnai Torah 07-Emunah and Kabalas Ol Malchus Shamayim (Bo 5773) Rabbi Eliyahu Reingold 38 min
Sederes Bnai Torah 08-Shiefa L'Gadlus(Yisro 5773) Rabbi Eliyahu Reingold 38 min
Sederes Bnai Torah 09-Simcha(Terumah-Purim 5773) Rabbi Eliyahu Reingold 36 min
Sfas Emes Nazir and Daas- Parshas Naso Rabbi Eliyahu Reingold 43 min
Sfas Emes- Nefesh and Ruchniyus-Behaaloscha 5773 Rabbi Eliyahu Reingold 40 min
Shabbos, Daas-Parshas Ki Sisa 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 61 min
Shalom is man made (shoftim 5768- medrash chabura) Rabbi Eliyahu Reingold 42 min
Shechem and the Seven Noachide Laws( Agudah Parsha Shiur Vayishlach 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Sheim Hashem ( Agudah Parsha Shiur Shmos 5778) Rabbi Eliyahu Reingold 22 min