Chumash

Speaker Filter Box:
Hizdaknut- Yitro 5745 Rabbi Moshe Shapira 56 min
Inyan Shel Galut- Shemot 5745 Rabbi Moshe Shapira 66 min
Ki Setzei 5747 - Hayotzer Yachad Lavem Hameivin Al Kol Maaseihu Rabbi Moshe Shapira 73 min
Marcheshvan, Mabul, Teshuva- Lech Lecha 5745 Rabbi Moshe Shapira 67 min
Matteh Shel Moshe Bo 5745 Rabbi Moshe Shapira 54 min
Mitzrayim, Kina'an, Chamor- Vayishlach 5745 Rabbi Moshe Shapira 75 min
Parashas Balak 5751 Moshe Kosev Sifro, v'Parshas Bilam. Bas Kol Rabbi Moshe Shapira 70 min
Parshas Achrei Mos Kedoshim - Mitzvah Limmnos Yamim uShevuos 5775 Rabbi Moshe Shapira 59 min
Parshas Achrei Mos Kedoshim - Mitzvah Limmnos Yamim uShevuos 5775 Rabbi Moshe Shapira 59 min
Parshas Achrei Mos-Kedoshim 5751 - Bar Da'as Rabbi Moshe Shapira 63 min
Parshas Bahaloscha 5776 - Uma Yisron Lbaal Haloshon Rabbi Moshe Shapira 45 min
Parshas Balak - 5747 Rabbi Moshe Shapira 67 min
Parshas Balak 5775 - Hey Devorim Iru 17 Tammuz Rabbi Moshe Shapira 61 min
Parshas Balak 5776 Rabbi Moshe Shapira 43 min
Parshas Bamidbar 5751 Talmud Torah- K'nisinasa Rabbi Moshe Shapira 80 min
Parshas Bamidbar 5775 - Mem Tes Torah Tfisas HaOni Rabbi Moshe Shapira 59 min
Parshas Bechukosai 5751 - Tavducha - Hachoshech Sivas Haor Rabbi Moshe Shapira 77 min
Parshas Bechukosai 5775 - Habris Lkabolos HaTorah Rabbi Moshe Shapira 61 min
Parshas Bechukosai 5776 - Atzeres is also a Rosh Hashanah Rabbi Moshe Shapira 54 min
Parshas Bechukosei 5747 - Sefira V'Shnas Yovel Rabbi Moshe Shapira 67 min
Parshas Behaaloscha 5747 - Sota Tzuras Ha'Adom Tzuras HaOlam Rabbi Moshe Shapira 67 min
Parshas Behaaloscha 5748 Rabbi Moshe Shapira 73 min
Parshas Behaloscha 5751 Nonim HaPochim - Vayehi B'Nisoah Haaron 3 Sefarim Rabbi Moshe Shapira 74 min
Parshas Behar 5751 - Lag B'omer, Sefira ad 50 Divrei Chachumim - Divrei Sofrim. Tov Lev Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Behar 5775- Shnei Sefiros Kovod Tov Rabbi Moshe Shapira 60 min