Chumash

Speaker Filter Box:
Parshas Bechukosai 5775 - Habris Lkabolos HaTorah Rabbi Moshe Shapira 61 min
Parshas Bechukosai 5776 - Atzeres is also a Rosh Hashanah Rabbi Moshe Shapira 54 min
Parshas Bechukosei 5747 - Sefira V'Shnas Yovel Rabbi Moshe Shapira 67 min
Parshas Behaaloscha 5747 - Sota Tzuras Ha'Adom Tzuras HaOlam Rabbi Moshe Shapira 67 min
Parshas Behaaloscha 5748 Rabbi Moshe Shapira 73 min
Parshas Behaloscha 5751 Nonim HaPochim - Vayehi B'Nisoah Haaron 3 Sefarim Rabbi Moshe Shapira 74 min
Parshas Behar 5751 - Lag B'omer, Sefira ad 50 Divrei Chachumim - Divrei Sofrim. Tov Lev Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Behar 5775- Shnei Sefiros Kovod Tov Rabbi Moshe Shapira 60 min
Parshas Behar 5776 - Sefiras HaOmer Rabbi Moshe Shapira 59 min
Parshas Beshalach 5748 - Makos Bechoros Kneged Mamar Breishis Rabbi Moshe Shapira 74 min
Parshas Beshalach 5775 - Az Yashir Zman Makom Rabbi Moshe Shapira 53 min
Parshas Bo - 10 Makkos, 10 Maamaros, Reishis (2 Shevat 5748) Rabbi Moshe Shapira 78 min
Parshas Bo 5748 - Makkos Kneged Yud Mamoros Rabbi Moshe Shapira 74 min
Parshas Bo 5751 - Gaava uMilchama - Bni Bechoori Yisroel - HaSiba lMilchamos Rabbi Moshe Shapira 76 min
Parshas Bo 5775 - Hadibur bGalus Mitzraim Rabbi Moshe Shapira 53 min
Parshas Bo 5776 Rabbi Moshe Shapira 51 min
Parshas BShalach 5751 - Yadoa Teida Galus vGeulah Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Chayei Sara - Maras hamachpeila shaar hashamayim Rabbi Moshe Shapira 62 min
Parshas Chayei Sara 5751 - Yechazek b'Emunah Yeseira Rabbi Moshe Shapira 79 min
Parshas Chayei Sara 5752 - Mabul Pelgah Sedom, Yishmael Eisav v'haeruv rav, Tishchav Torah She Baal Peh v'Tefilah Rabbi Moshe Shapira 87 min
Parshas Chayei Sara 5776 - Eishel Avraham Rabbi Moshe Shapira 54 min
Parshas Chukas 5747 - Afar V'Eifer - Ovar V'Osid - Vayibak Ish Imo Ad Kisei Hakovod Rabbi Moshe Shapira 71 min
Parshas Chukas 5751 B'zos Tidayun Ki Hashem Shulchani - Korach v'Navuos Moshe Rabbeinu Rabbi Moshe Shapira 73 min
Parshas Chukas 5775 - Machlokes Korach Tzad Smol Rabbi Moshe Shapira 57 min
Parshas Devarim 5751 Havdala B'Tisha B'Av. Shoresh Hadas. V'tishlicha Emes Artza Rabbi Moshe Shapira 80 min