Chumash

Speaker Filter Box:
02 Haftorah For Parshas Zachor - Tzav Rabbi Chaim Fessel 10 min
03 Haftorah For Parshas Behaaloscha Rabbi Chaim Fessel 6 min
03 Haftorah For Parshas Bo Rabbi Chaim Fessel 4 min
03 Haftorah For Parshas Eikev Rabbi Chaim Fessel 8 min
03 Haftorah For Parshas Lech Lecha Rabbi Chaim Fessel 4 min
03 Haftoroh For Parshas Shemini Rabbi Chaim Fessel 7 min
04 Haftorah For Parshas Beshalach Rabbi Chaim Fessel 15 min
04 Haftorah For Parshas Hachodesh - Tazria Rabbi Chaim Fessel 9 min
04 Haftorah For Parshas Reeh Rabbi Chaim Fessel 3 min
04 Haftorah For Parshas Shelach Rabbi Chaim Fessel 8 min
04 Haftorah For Parshas Vayeira Rabbi Chaim Fessel 10 min
05 Haftorah For Parshas Chayei Sara Rabbi Chaim Fessel 8 min
05 Haftorah For Parshas Korach Rabbi Chaim Fessel 8 min
05 Haftorah For Parshas Metzora Rabbi Chaim Fessel 7 min
05 Haftorah For Parshas Shofetim Rabbi Chaim Fessel 6 min
05 Haftorah For Parshas Yisro Rabbi Chaim Fessel 6 min
06 Haftorah For Parshas Chukas Rabbi Chaim Fessel 11 min
06 Haftorah For Parshas Ki Seitzei Rabbi Chaim Fessel 2 min
06 Haftorah For Parshas Mishpatim Rabbi Chaim Fessel 6 min
06 Haftorah For Parshas Shabbos Hagodol - Acharei Rabbi Chaim Fessel 6 min
06 Haftorah For Parshas Toldos Rabbi Chaim Fessel 6 min
07 Haftorah For Parshas Balak Rabbi Chaim Fessel 4 min
07 Haftorah For Parshas Kedoshim Rabbi Chaim Fessel 3 min
07 Haftorah For Parshas Ki Savo Rabbi Chaim Fessel 6 min
07 Haftorah For Parshas Terumah Rabbi Chaim Fessel 5 min