Nach

Sefer Tehilim
Sefer Shir HaShirim
Haftaras
Sefer Yehoshua
Haftaros Special Occasions
Sefer Shoftim
Sefer Shmuel Alef
Sefer Shmuel Beis
Sefer Melachim Beis
Sefer Isaiah
Sefer Melachim Alef
Sefer Mishlei
Sefer Yirmiyahu
Sefer Yechezkel
Sifrei Trei Asar
Sefer Yonah
Sefer Chaggai
Sefer Zecharia
Sefer Malachi
Sefer Iyov
Sefer Eicha
Sefer Rus
Sefer Koheles
Sefer Esther
Sefer Daniel
Sefer Ezra and Nechemia
Sefer Divrei Hayamim
Speaker Filter Box:
Haftara Naso 06-01-15 Rabbi Reuven Stein 43 min
Haftara Netzavim 09-26-16 Rabbi Reuven Stein 36 min
Haftara Noach 10-12-15 Rabbi Reuven Stein 31 min
Haftara Noach 10-31-16 Rabbi Reuven Stein 30 min
Haftara Parah 03-13-17 Rabbi Reuven Stein 29 min
Haftara Parah 03-28-16 Rabbi Reuven Stein 31 min
Haftara Pekudei 03-07-16 Rabbi Reuven Stein 36 min
Haftara Re'eh 08-14-17 Rabbi Reuven Stein 25 min
Haftara Shabbos Chanukah 12-07-15 Rabbi Reuven Stein 40 min
Haftara Shabbos Erev Rosh Chodesh - Machor Chodesh 04-13-15 Rabbi Reuven Stein 38 min
Haftara Shekalim 02-20-17 Rabbi Reuven Stein 30 min
Haftara Shekalim 02-29-16 Rabbi Reuven Stein 31 min
Haftara Shelach 06-08-15 Rabbi Reuven Stein 39 min
Haftara Shelach 06-27-16 Joshua 2 Rabbi Reuven Stein 33 min
Haftara Shemos 12-28-15 Rabbi Reuven Stein 32 min
Haftara Shoftim 08-17-15 Rabbi Reuven Stein 40 min
Haftara Terumah 02-08-16 Rabbi Reuven Stein 51 min
Haftara Terumah 02-27-17 Rabbi Reuven Stein 35 min
Haftara Tetzaveh 02-15-16 Rabbi Reuven Stein 45 min
Haftara Tisha B'Av 07-31-17 Rabbi Reuven Stein 34 min
Haftara Toldos 11-09-15 Rabbi Reuven Stein 33 min
Haftara Toldos 11-28-16 Rabbi Reuven Stein 35 min
Haftara Tzav 03-21-16 Rabbi Reuven Stein 35 min
Haftara Va'eschanan - Shabbos Nachamu 07-31-17 Rabbi Reuven Stein 35 min
Haftara Vaeira 01-04-16 Rabbi Reuven Stein 44 min