Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
01 - Thoughts on Purim - The Power of Prayer 1 Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
01 -Thoughts on Shavuos - A Period of Growth Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
02 - Chametz on Pesach - Bedikas Chametz 1 Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
02 - Haftoros of the Three Weeks - Yirmiyahu's Mission - 2 Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
02 - Megillas Esther - Killing Vashti Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
02 - Reflections on Shabbos - Making it Meaningful Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
02 - Reflections on the Boys 2 Rabbi Dovid Rosenbaum 6 min
02 - The Jewish Experience In Egypt - Pharaoh's Plan Rabbi Dovid Rosenbaum 6 min
02 - Thoughts on Chanukah - Yefes and Shem Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
02 - Thoughts on Purim - The Power of Prayer 2 Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
02 - Thoughts on Shavuos - A Period of Growth 2 Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
03 - Chametz on Pesach - Bedikas Chametz 2 Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
03 - Haftoros of the Three Weeks - Prophecy of Punishment Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
03 - Megillas Esther - Esther Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
03 - Reflections on Shabbos - Remembering Shabbos Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
03 - Reflections on the Boys 3 Rabbi Dovid Rosenbaum 6 min
03 - The Jewish Experience In Egypt - The Lifting of the Decree Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
03 - Thoughts on Chanukah - Striving for the Impossible Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
03 - Thoughts on Purim - Beyond Our Control Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
04 - Chametz on Pesach - Bedikah When One Travels Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
04 - Haftoros of the Three Weeks - The Kindness of Your Youth Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
04 - Megillas Esther - Bigsan and Seresh Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
04 - Reflections on Shabbos - Remembering the Exodus_1 Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
04 - The Jewish Experience in Egypt - The Death of Pharaoh Rabbi Dovid Rosenbaum 6 min
04 - Thoughts on Chanukah - Gaining Perspective Rabbi Dovid Rosenbaum 6 min