Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
The Two Elements of Vidui; Vidui and Teshuva- Parshas Nitzavim 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 58 min
The Value of Life Through the Chukim (27 Kislev 5779) Rabbi Eliyahu Reingold 21 min
Time's Running Out, Where's the Afikomen (Agudah Parsha Shiur Tzav-Pesach 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 22 min
True change and pachad hadin (motzei shabbos selichos 5768) Rabbi Eliyahu Reingold 28 min
Two Aspects of Vidui-Based on Rambam(Erev Yom Kippur 5779) Rabbi Eliyahu Reingold 38 min
Tzom Gedalia-Historic Background Rabbi Eliyahu Reingold 2 min
Tzom gedaliah-5769 Rabbi Eliyahu Reingold 28 min
Vidui-Kappara and Teshuva (Agudah Parsha Shiur Vayeilach 5779) Rabbi Eliyahu Reingold 23 min
Vidui-Returning to HASHEM-Yom Kippur 5777 Part 1 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Vidui-Returning to HASHEM-Yom Kippur 5777 Part 2 Rabbi Eliyahu Reingold 65 min
Where are We- Tishah B'Av 5771 Rabbi Eliyahu Reingold 28 min
Where Are We? Tisha B'Av 5771 Rabbi Eliyahu Reingold 28 min
Yamim Noraim - Shofar - 1 - Basic Mitzvah Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Yamim Noraim - Shofar - 2 - Extended Mitzvah Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Yamim Noraim - Shofar - 3 - Details of the Sounds Rabbi Eliyahu Reingold 7 min
Yeshayahu 2 and 5- Preparation for Yom Hadin (7 Tishrei 5771 Olney Md) Rabbi Eliyahu Reingold 36 min
Yeshayahu 2 and 5- Preparation for Yom Hadin (8 Tishrei 5771 Columbia Md) Rabbi Eliyahu Reingold 13 min
Yiush and Teshuva(26 Elul 5771) Rabbi Eliyahu Reingold 31 min
Yom Hakahal - Atzeres(High School Shmuz PreShavuos 5779) Rabbi Eliyahu Reingold 26 min
Yom Kippur-Chaim not Tumah Rabbi Eliyahu Reingold 37 min
Yom kippur-chaim not tumah Rabbi Eliyahu Reingold 37 min
Zachor and Shamor- Parshas Vaeschanan 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 57 min
Zrizus; It's True Meaning and Kabbalas Hatorah (1 Sivan 5779) Rabbi Eliyahu Reingold 34 min
Chol Hamoed Succos 5773 Rabbi Yisroel Reisman 18 min
Haftarah, Parshas Hachodesh, Shiur 1 Rabbi Yisroel Reisman 22 min