Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
12 - Thoughts on Purim - Living Emunah Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
12 - Thoughts on Shavuos - Eating Dairy Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
13 - Chametz on Pesach - Chametz Sheavar Alav Hapesach 1 Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
13 - Megillas Esther-Haman's Perspective Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
13 - Reflections on Shabbos - Day of Reflection 3 Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
13 - The Jewish Experience in Egypt - Prayer at the Sea Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
13 - Thoughts on Chanukah - Eight not Seven Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
13 - Thoughts on Purim - Elevation of the Seudah Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
13 - Thoughts on Shavuos - Eating Meat After Dairy Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
14 - Chametz on Pesach - Chametz Sheavar Alav Hapesach 2 Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
14 - Megillas Esther-Aftermath Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
14 - Reflections on Shabbos - Gift vs. Sale Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
14 - The Jewish Experience in Egypt - Stepping Forward into the Sea Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
14 - Thoughts on Chanukah - Menorah or War Rabbi Dovid Rosenbaum 6 min
14 - Thoughts on Purim - Inspiration for All Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
14 - Thoughts on Shavuos - Connecting to the Torah Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
15 - Chametz on Pesach - Mechiras Chametz Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
15 - Megillas Esther-Seeing the Hand of G-d Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
15 - Reflections on Shabbos - Gift vs. Inheritance Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
15 - The Jewish Experience in Egypt - A New Level of Faith Rabbi Dovid Rosenbaum 6 min
15 - The Three Weeks Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
15 - Thoughts on Chanukah - Hashem's Children Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
15 - Thoughts on Purim - The Full Moon Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
15 - Thoughts on Shavuos - The Meaning of Atzeres Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
Rosh Hashanah 2008 Rabbi Dovid Rosenbaum 29 min