Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Hallel of Purim Rabbi Yitzchak Scher 22 min
Har Sinai Rabbi Yitzchak Scher 56 min
Har Sinai and the Fear of Hashem Rabbi Yitzchak Scher 34 min
Harness the Power of Elul Rabbi Yitzchak Scher 53 min
Harness the Power of Elul Rabbi Yitzchak Scher 53 min
Insights to Haggada 5774 Rabbi Yitzchak Scher 40 min
Intro to Haggada 5774 Rabbi Yitzchak Scher 43 min
Intro to Lag Ba'Omer Rabbi Yitzchak Scher 41 min
Intro to Teves and its 3 tragic days Rabbi Yitzchak Scher 51 min
Intro to Teves and its 3 tragic days Rabbi Yitzchak Scher 51 min
Intro To The Three Weeks Rabbi Yitzchak Scher 16 min
Iyar - Physical and Spiritual Helath Rabbi Yitzchak Scher 47 min
Iyar and Coming to Maturity Rabbi Yitzchak Scher 48 min
Iyar and Our Middos Rabbi Yitzchak Scher 44 min
Kinnah 36 - Drishas Tzion Rabbi Yitzchak Scher 4 min
Kislev and the Purity of Binyamin Rabbi Yitzchak Scher 52 min
Kislev- Illuminating the Darkness Rabbi Yitzchak Scher 49 min
Lag Ba'omer and Emunah Rabbi Yitzchak Scher 34 min
Lag Ba'omer- a Day of Bitachon Rabbi Yitzchak Scher 35 min
Lag Baomer - Letting Things Slide Rabbi Yitzchak Scher 31 min
Lag Baomer- Never Give Up Rabbi Yitzchak Scher 34 min
Making The Omer Count Rabbi Yitzchak Scher 37 min
Marcheshvan and Bayis Shlishi Rabbi Yitzchak Scher 42 min
Marcheshvan- Navigating the Waves Rabbi Yitzchak Scher 40 min
Megilas Eicha 2:2-7 Rabbi Yitzchak Scher 41 min