Today's Learning is dedicated as a Refuah Shelemah
for all those affected by the COVID19 Virus

Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Rosh HaShana 5777 Yom Hazikaron (Sifsei Chaim 107 - 12) (YISE, 25 Elul 5776) Rabbi Ahron Lopiansky 57 min
Rosh HaShana 5778 The Year's Shoresh (Sifsei Chaim) (Portland) Rabbi Ahron Lopiansky 43 min
Rosh HaShana 5779 Aleinu (Ma'amar HaChochma, Skype) (09 05 18) Rabbi Ahron Lopiansky 30 min
Rosh HaShana 5779 Seeking (Day 2, rerecorded) Rabbi Ahron Lopiansky 30 min
Rosh HaShana 5779 The Challenge of Malchios - Clearing Away the Emotional Blocks (Rav Wolbe) (YISE) Rabbi Ahron Lopiansky 53 min
Rosh HaShana 5779 Zechera (Ne'os Deshe) (Rochester) #1 Shiyur Rabbi Ahron Lopiansky 29 min
Rosh HaShana 5780 A Note On Shmiya Vs. Re'eyah (From Moreh Nevuchim #25 - Perakim 43 - 45) Rabbi Ahron Lopiansky 6 min
Rosh HaShana 5780 Elul & The True Teshuva Rabbi Ahron Lopiansky 34 min
Rosh HaShana 5780 Shofar; The Direct Connection (Day 2 - rerecorded) Rabbi Ahron Lopiansky 33 min
Rosh HaShana 5780 The Day of Emuna & Shmiya (Day 1 - rerecorded) Rabbi Ahron Lopiansky 27 min
Rosh HaShana 5780 The Shofar of Elul (Portland Skype) Rabbi Ahron Lopiansky 39 min
Rosh HaShana 5780 The Shofar of Matan Torah - The Shofar of Rosh HaShana (From Tiferes Yisroel III Perek 25 - Part 4) Rabbi Ahron Lopiansky 21 min
Rosh HaShana 5780 The Year as a Unit of Hashgacha (From Agadot Sotah 73) Rabbi Ahron Lopiansky 9 min
Rosh Hashanah - Avadim And Banim (Part 2) (Derech Chaim Perek 3 Mishna 14 Part 13b) Rabbi Ahron Lopiansky 28 min
Rosh Hashanah - Coming To Recognition; The Most Basic Tshuva (Alei Shor II 435) Rabbi Ahron Lopiansky 15 min
Rosh Hashanah - The Avodah Of Rosh Hashana (Afekei Mayim From Rav Moshe Shapiro #11) Rabbi Ahron Lopiansky 41 min
Rosh Hashanah - The Hidden Day (Rabeinu Bachaya - Emor) Rabbi Ahron Lopiansky 30 min
Rosh Hashanah - Understanding The Machzor Part 1 Rabbi Ahron Lopiansky 60 min
Rosh Hashanah - Understanding The Machzor Part 2 Rabbi Ahron Lopiansky 57 min
Rosh Hashanah - Yirah & Connecting Everything Back To Hashem (Derech Chaim Perek 3 Mishna 9 Part 3) Rabbi Ahron Lopiansky 24 min
Rosh Hashanah 5761 - The Two Dinim Of Rosh Hashana (Sifsei Chaim 71 - 76) Rabbi Ahron Lopiansky 42 min
Rosh Hashanah 5773 - #1 The Kol Of Rosh Hashana And The Dibur Of Yom Kippur) Rabbi Ahron Lopiansky 42 min
Rosh Hashanah 5773 - #2b Emuna; Connecting To The Root (Nesiv Haemuna Perek 2 #7b) Rabbi Ahron Lopiansky 7 min
Rosh Hashanah 5773 - #3 Kol And Dibur, Din Rh And Din Kol Yom, Neviim And Ksuvim (Ikkarim #13 Ikkar 6) Rabbi Ahron Lopiansky 35 min
Rosh Hashanah 5773 - #4 Shofar And A Deeper Life Rabbi Ahron Lopiansky 26 min