Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
The Shabbos Goy; Concluding Remarks- Rabbi Aharon Lopiansky 3 Adar 5775 Rabbi Ahron Lopiansky 8 min
The Three Weeks Rabbi Ahron Lopiansky 58 min
Tisha B'Av Rabbi Ahron Lopiansky 41 min
Tisha B'Av 5773 - (Nesiv HaOsher Perek 2 #9) Rabbi Ahron Lopiansky 36 min
Tisha B'Av and the Churban Habayis 7-10-13 Rabbi Ahron Lopiansky 41 min
Tisha B'Av and the Churban Habayis 7-10-13 Rabbi Ahron Lopiansky 41 min
Tu B'shvat 5769 Peros and What is Beyond Mere Sustenance Rabbi Ahron Lopiansky 35 min
What Is Kabbalah (Miami) Rabbi Ahron Lopiansky 50 min
What was Revealed at the Revelation ( 28 Iyar 5774) Rabbi Ahron Lopiansky 51 min
Yom Kipper 5782 - Regeneration through Teshuva on Yom Kippur (R' Tzadok) Rabbi Ahron Lopiansky 47 min
Yom Kippur 5758 Tshuva & Refuah Rabbi Ahron Lopiansky 39 min
Yom Kippur 5760 Motzei Yom Kippur Mesibah Part 1 Rabbi Ahron Lopiansky 39 min
Yom Kippur 5760 Motzei Yom Kippur Mesibah Part 2 Ha'aderes V'Ha'emunah Rabbi Ahron Lopiansky 12 min
Yom Kippur 5769 - Motzei Yom Kippur Mesibah Rabbi Ahron Lopiansky 34 min
Yom Kippur 5769 Motzei Yom Kippur Mesibah Rabbi Ahron Lopiansky 34 min
Yom Kippur 5770 Motzei Yom Kippur Mesibah Rabbi Ahron Lopiansky 23 min
Yom Kippur 5771 Motzei Yom Kippur Mesibah Rabbi Ahron Lopiansky 38 min
Yom Kippur 5773 We Are Made Angels And Everything Shifts (Recorded Afterwards) Rabbi Ahron Lopiansky 28 min
Yom Kippur 5774 Rav Tzadok HaKohen On Teshuva (Takanas HaShavim 5b) (Baltimore 9-10-13) Rabbi Ahron Lopiansky 44 min
Yom Kippur 5774 Tshuva and Refuah (Nesiv HaTshuva Perek 2 At Passaic-Clifton Kollel) Rabbi Ahron Lopiansky 48 min
Yom Kippur 5775 Fixing The Hidden World Of The Unconcious [recorded afterwards] Rabbi Ahron Lopiansky 42 min
Yom Kippur 5775 The Tefilla Ktzara. Intro (Motzei Yom Kippur Mesibah) Rabbi Ahron Lopiansky 14 min
Yom Kippur 5776 Midas HaDin & Yissurin (Nesiv HaYissurin Perek 2 #3 (9-17-15)) Rabbi Ahron Lopiansky 40 min
Yom Kippur 5776 Motzei Yom Kippur Mesibah #1 Making A Vessel For Kedusha Rabbi Ahron Lopiansky 9 min
Yom Kippur 5776 Motzei Yom Kippur Mesibah #2 Shinui Hashem in Tshuva & Perek M'Rubah Rabbi Ahron Lopiansky 7 min