Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Pre-Pesach - Seder 03-04-18 Rabbi Doniel Pransky 41 min
Pre-Pesach 5770 Rabbi Doniel Pransky 43 min
Pre-Shavous 5769 Calculating the Date of the Holiday Rabbi Doniel Pransky 60 min
Pre-Shavous, Rus - Why Did Elimelech go to Moav Rabbi Doniel Pransky 82 min
Pre-Shavuos - Nevua of Moshe Rabbainu 05-06-13 Rabbi Doniel Pransky 33 min
Rus (01) Introduction - Line of King David Rabbi Doniel Pransky 55 min
Rus (02) Elimelech's Plan Rabbi Doniel Pransky 55 min
Rus (03) Ruth and Orpahs Choice - When did Rus Convert? Rabbi Doniel Pransky 61 min
Rus (04) Laws of Conversion - Returning to Bais Lechem Rabbi Doniel Pransky 48 min
Rus (05) Kindness of Boaz - Geula of Land - The Matchmaker Rabbi Doniel Pransky 52 min
Rus (06) Ch 3 Bloodline of David - Plan of Naomi - Gift of Boaz Rabbi Doniel Pransky 52 min
Rus (07) Ch 4 Establishing a Name for the Deceased - Moavi - Naomis Son Rabbi Doniel Pransky 69 min
Shavuos - Elisha haNavi, Balak, Rus and Chesed 05-28-17 Rabbi Doniel Pransky 45 min
Shemos (09) G-d Heard Their Cries Rabbi Doniel Pransky 56 min
Shemos (10) Pesach - The Seder Night Rabbi Doniel Pransky 53 min
Shiva Asr BTammuz 5774 (17th of Tammuz) 07-15-14 Rabbi Doniel Pransky 13 min
Shloshes Yimai Hagbalah The 3 Days Before Matan Torah Rabbi Doniel Pransky 62 min
The Bais Hamikdash - A Pilgrims Perspective 01 Rabbi Doniel Pransky 57 min
The Bais Hamikdash - A Pilgrims Perspective 02 Rabbi Doniel Pransky 61 min
The Bais Hamikdash - A Pilgrims Perspective 03 Rabbi Doniel Pransky 63 min
The Laining of the First Day of Rosh Hashana Rabbi Doniel Pransky 47 min
The Laining of the Second Day of Rosh Hashana Rabbi Doniel Pransky 43 min
The Relationship of Modecai and Esther Rabbi Doniel Pransky 41 min
The Temple in its Glory 01 Rabbi Doniel Pransky 60 min
The Temple in its Glory 02 Rabbi Doniel Pransky 58 min