Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Ohr Chadash Daf 052 (5766 #3) Rabbi Ahron Lopiansky 25 min
Ohr Chadash Daf 052, Daf 053 (5766 #4) (2) Rabbi Ahron Lopiansky 26 min
Ohr Chadash Daf 053 (5766 #5) Rabbi Ahron Lopiansky 24 min
Ohr Chadash Daf 064 -- Rebbe Yehoshua bar Chanina Rabbi Ahron Lopiansky 11 min
Ohr Chadash Daf 066, Daf 067 Rebbe Yochanan Rabbi Ahron Lopiansky 22 min
Ohr Chadash Daf 066, Daf 067 Rebbe Yochanan (p.3 5769 (1)) Rabbi Ahron Lopiansky 22 min
Ohr Chadash Daf 067 -- Rebbe Elazar (5770 p.2) Rabbi Ahron Lopiansky 20 min
Ohr Chadash Daf 067, Daf 068 -- Rav Nachman bar Yitzchak (5770 p.1) Rabbi Ahron Lopiansky 24 min
Ohr Chadash Daf 069 Rav Ashi (5771 #1) Rabbi Ahron Lopiansky 21 min
Ohr Chadash Daf 069, Daf 070 (5771 #2) Rabbi Ahron Lopiansky 28 min
Ohr Chadash Daf 071 (5772 #1) Rabbi Ahron Lopiansky 25 min
Ohr Chadash Daf 072 (5772 #2) Rabbi Ahron Lopiansky 25 min
Ohr Chadash Daf 073 (#3) HaMolech MeHodu(5773 #1) Rabbi Ahron Lopiansky 25 min
Ohr Chadash Daf 073 (1) (5772 #3) Rabbi Ahron Lopiansky 23 min
Ohr Chadash Daf 073 (2) (5772 #4) Rabbi Ahron Lopiansky 22 min
Ohr Chadash Daf 093, Daf 094 B'Yom (5773 #2) Rabbi Ahron Lopiansky 26 min
Ohr Chadash Daf 094 Ki Tov Lev (5775 #1) Rabbi Ahron Lopiansky 16 min
Ohr Chadash Daf 094, Daf 095 Amar L'Mehuman (5775 #2) Rabbi Ahron Lopiansky 19 min
Ohr Chadash Daf 095 Amar L'Mehuman #3 (5775 #3) Rabbi Ahron Lopiansky 18 min
Ohr Chadash Daf 112 V'Yehee Uman (5776 #1) (Poor sound quality) Rabbi Ahron Lopiansky 20 min
Ohr Chadash Daf 173 - 176 Hanging and the Assault on the Tzelem Elokim (5778) Rabbi Ahron Lopiansky 43 min
Ohr Chadash Daf 173 -- 175 (YISE 3 Adar Sheini 5771) Rabbi Ahron Lopiansky 56 min
Ohr Chadash Daf 66 (part 1) -- Rebbi Chanina bar Papa (p.1 5769)[1] Rabbi Ahron Lopiansky 17 min
Ohr Chadash Daf 66 (part 2) -- Rebbe Chanina bar Papa p.2 5769 Rabbi Ahron Lopiansky 16 min
Ohr Gedalyahu On Chanuka (YISE 25 Kislev 5775) The Mindfulness of Memory Rabbi Ahron Lopiansky 50 min