Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Teshuva 2 Rabbi Yitzchak Scher 43 min
Teshuva 3 Rabbi Yitzchak Scher 38 min
Teshuva 3 Rabbi Yitzchak Scher 38 min
Teshuva- the Power of the Mind Rabbi Yitzchak Scher 34 min
Teves - Constrictions and Hope Rabbi Yitzchak Scher 30 min
Teves and Esav Rabbi Yitzchak Scher 67 min
Teves and Shevet Don Rabbi Yitzchak Scher 43 min
The Call Of The Shofar Rabbi Yitzchak Scher 31 min
The Darkness of Kislev Rabbi Yitzchak Scher 56 min
The Four Sons - 5774 Rabbi Yitzchak Scher 54 min
The Journey of the Yamim Norai Rabbi Yitzchak Scher 32 min
The Journey of the Yamim Norai Rabbi Yitzchak Scher 32 min
The Kedusha of the Months Rabbi Yitzchak Scher 53 min
The Loss of the Symbol of Love - Kinnah 41 Rabbi Yitzchak Scher 5 min
The mysterious side of Shavuos Rabbi Yitzchak Scher 45 min
The Power of Prayer on Purim Rabbi Yitzchak Scher 41 min
The Seder and Ahavas Yisroel Rabbi Yitzchak Scher 38 min
The Sounds of Nissan Rabbi Yitzchak Scher 37 min
The Two Dimensions Of Tisha B'av Rabbi Yitzchak Scher 38 min
Tisha B'av- The Colorful World That Was Rabbi Yitzchak Scher 39 min
Tisha B'av- The Confusion Rabbi Yitzchak Scher 40 min
Tisha B'av- the Responsibility Rabbi Yitzchak Scher 49 min
Tishrei- The Cycle Restarts Rabbi Yitzchak Scher 32 min
Tishrei=Freedom Rabbi Yitzchak Scher 41 min
Tishrei=Freedom Rabbi Yitzchak Scher 41 min