Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Erev Shavuos 5776 - Atzeres Nefes Rabbi Moshe Shapira 46 min
Erev Yom Kippur 5748 Rabbi Moshe Shapira 84 min
Fast Of Tammuz Rabbi Moshe Shapira 46 min
Hatikun Shel Tisha B'Av Rabbi Moshe Shapira 50 min
Hoshana Rabba 5776 - Yom Kippur - Hoshana Rabba Yam-Mikva Teshuva Tefillah Rabbi Moshe Shapira 79 min
Hoshana Rabba Shiur 5775 Rabbi Moshe Shapira 99 min
Hoshanah Rabbah 5774 Rabbi Moshe Shapira 73 min
Isroo Chag- Shavu'ot 5744 Rabbi Moshe Shapira 44 min
Kinos Shnati Keren R"AM Tisha B'Av 5775 - Yom Tov shel Tisha B'av Rabbi Moshe Shapira 38 min
Kinos Shnati Keren Ra"m Tu B'Av 5775 Yom Tov Shel Tanchumim Rabbi Moshe Shapira 38 min
Ma'oz Tzur, Yishma'el, Eisav Chanukah 5745 Rabbi Moshe Shapira 67 min
MiShenichnat Adar, Yitzchak, Yai'ush- Purim 5745 Rabbi Moshe Shapira 68 min
Parshas Behar 5751 - Lag B'omer, Sefira ad 50 Divrei Chachumim - Divrei Sofrim. Tov Lev Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Behar 5751 - Lag B'omer, Sefira ad 50 Divrei Chachumim - Divrei Sofrim. Tov Lev Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Devarim 5751 Havdala B'Tisha B'Av. Shoresh Hadas. V'tishlicha Emes Artza Rabbi Moshe Shapira 80 min
Parshas Devorim 5775 - HaMoed Shel Tisha BaAv Rabbi Moshe Shapira 62 min
Parshas Devorim 5776 - Mikdash Shabbos Churban Beis Hamikdash Rabbi Moshe Shapira 54 min
Parshas Emor 5751- Mehus Hasefira Rabbi Moshe Shapira 78 min
Parshas Pekudei 5752 - Adar, Tzeddakah, Hachra'ah, v'Marbim B'simcha Rabbi Moshe Shapira 94 min
Parshas Pinchas - Hey Devorim Shba'Tisha bAv 5775 Rabbi Moshe Shapira 53 min
Parshas Pinchas 5776 - Bein Hamitzorim Rabbi Moshe Shapira 56 min
Parshas Shoftim 5751 - Seder HaZman - Elul Lula, Koach Maaseh Rabbi Moshe Shapira 78 min
Parshas Tzav - Zachor 11 Adar II 5774 Mechiyas Amalek Nissim Nistarim 137 Rabbi Moshe Shapira 59 min
Parshas Vayelech Erev Yom Kippur 5752 - Din v'Rachamim. Bechira Chozeres Rabbi Moshe Shapira 98 min
Parshas Vayikra Zachor 5752 - Zachor Tzurah Aish Beraishis, Shachacha Chomer Karecha Raishis Goyim Rabbi Moshe Shapira 101 min