Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Parshas Vayikra Zachor 5752 - Zachor-Tzura. Shachacha-Chomer Rabbi Moshe Shapira 101 min
Pre Purim Shiur 2008 Rabbi Moshe Shapira 51 min
Purim V'Parah Adumah 5745 Rabbi Moshe Shapira 59 min
Purim V'Torah 5745 Rabbi Moshe Shapira 75 min
Sfirat Ha'Omer, Or HaGanuz- 5 Iyar 5745 Rabbi Moshe Shapira 55 min
Shavuot 5744 Rabbi Moshe Shapira 58 min
Shofar 23 Elul 5744 Rabbi Moshe Shapira 58 min
Slichos 5773 Rabbi Moshe Shapira 43 min
Tekiat Shofar 16 Elul 5744 Rabbi Moshe Shapira 67 min
Tisha B'av 5771 Teshuva or Mourning Rabbi Moshe Shapira 100 min
Tisha B'av 5772 Rabbi Moshe Shapira 84 min
Tisha B'Av 5772 (Nidcheh) Avlus M'Din Teshuva Rabbi Moshe Shapira 78 min
Tisha B'Av 5773 Rabbi Moshe Shapira 87 min
Tisha B'Av Drasha - 5774 Rabbi Moshe Shapira 91 min
Tisha BaAv Nidcheh 5776 - Reiya Vshmiah Bchiya Shaarei Dmoas Rabbi Moshe Shapira 75 min
Tzum 8,9,10 Teves 5750 Ketz Shum Choshech Rabbi Moshe Shapira 95 min
Tzum 8,9,10 Teves 5750 Ketz Shum Choshech Rabbi Moshe Shapira 95 min
Yom Kippur 5745 Rabbi Moshe Shapira 61 min
17 Tammuz (1) Rabbi Yehuda Leib Shapiro 17 min
17 Tammuz (2) Rabbi Yehuda Leib Shapiro 16 min
17 Tammuz (3) Rabbi Yehuda Leib Shapiro 16 min
Counting the Omer Rabbi Yehuda Leib Shapiro 45 min
Sefirat HaOmer (1) Rabbi Yehuda Leib Shapiro 17 min
Sefirat HaOmer (2) Rabbi Yehuda Leib Shapiro 17 min
Sefirat HaOmer (3) Rabbi Yehuda Leib Shapiro 17 min