Halacha

Speaker Filter Box:
0387 - Brachos and Tefillos - (Klal 24 Siman 22) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 33 - Ritzei - 1 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
0388 - Brachos and Tefillos - (Klal 24 Siman 22-23) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 34 - Ritzei - 2_ Yaaleh v'Yavo Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
0389 - Brachos and Tefillos - (Klal 24 Siman 24) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 35 - Modim Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
0390 - Brachos and Tefillos - (Klal 24 Siman 25) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 36 - Birchas Kohanim _Shalom - 1 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
0391 - Brachos and Tefillos - (Klal 24 Siman 25) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 37 - Birchas Kohanim _Shalom - 2 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
0392 - Brachos and Tefillos - (Klal 24 Siman 26) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 38 - Elokai N'tzor - 1 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
0393 - Brachos and Tefillos - (Klal 24 Siman 26-27) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 39 - Elokai N'ztor - 2 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
0394 - Brachos and Tefillos - (Klal 24 Siman 28) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 40 - Krios and Steps at the End of Shmoneh Esrei - 1 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
0395 - Brachos and Tefillos - (Klal 24 Siman 28-29) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 41 - Krios and Steps at the End of Shmoneh Esrei - 2 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
0396 - Brachos and Tefillos - (Klal 24 Siman 30) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 42 - Krios and Steps at the End of Shmoneh Esrei - 3 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
0397 - Brachos and Tefillos - (Klal 24 Siman 30) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 43 - Krios and Steps at the End of Shmoneh Esrei - 4 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
0398 - Brachos and Tefillos - (Klal 24 Siman 30) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 44 - Krios and Steps at the End of Shmoneh Esrei - 5 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
0399 - Brachos and Tefillos - (Klal 24 Siman 31) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 45 - Tefilah Ketzarah and Havineinu - 1 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
0400 - Brachos and Tefillos - (Klal 24 Siman 31) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 46 - Tefilah Ketzarah and Havineinu - 2 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
0401 - Brachos and Tefillos - (Klal 24 Siman 31) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 47 - Tefilah Ketzarah and Havineinu - 3 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
0402 - Brachos and Tefillos - (Klal 24 Siman 31) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 48 - Tefilah Ketzarah and Havineinu - 4 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
0403 - Brachos and Tefillos - (Klal 25 Siman 1) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 1 - Interrupting Shmoneh Esrei - 1_ For Danger Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
0404 - Brachos and Tefillos - (Klal 25 Siman 2) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 2 - Interrupting Shmoneh Esrei - 2_ For Bathroom - 1 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
0405 - Brachos and Tefillos - (Klal 25 Siman 2) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 3 - Interrupting Shmoneh Esrei - 3_ For Bathroom - 2 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
0406 - Brachos and Tefillos - (Klal 25 Siman 2) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 4 - Interrupting Shmoneh Esrei - 4_ For Bathroom - 3 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
0407 - Brachos and Tefillos - (Klal 25 Siman 3) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 5 - Interrupting Shmoneh Esrei - 5_ For Passing Gas - 1 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
0408 - Brachos and Tefillos - (Klal 25 Siman 4, 7) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 6 - Interrupting Shmoneh Esrei - 6_ For Passing Gas_ Child Dirties Area - 2 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
0409 - Brachos and Tefillos - (Klal 25 Siman 7) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 7 - Interrupting Shmoneh Esrei - 7; Child Dirties Area Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
0410 - Brachos and Tefillos - (Klal 25 Siman 8) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 8 - Interrupting Shmoneh Esrei - 8_ Child Dirties Area - Shatz Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
0411 - Brachos and Tefillos - (Klal 25 Siman 9) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 9 - Interrupting Shmoneh Esrei - 9_ Unsure of Halacha Rabbi Eliyahu Reingold 5 min