Chumash

Speaker Filter Box:
B'Chukoseihem Lo Seileichu (Agudah Parsha Shiur Acharei Mos 5779) Rabbi Eliyahu Reingold 20 min
B'Tzedek Tishpot; Dan L'Chaf Zechus- Parshas Kedoshim 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 62 min
Bais Hakevaros (Agudah Parsha Shiur Shlach 5779) Rabbi Eliyahu Reingold 22 min
Bal Tashchis- Parshas Shoftim 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 64 min
Bal Tashchis- Shoftim 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 64 min
Bechira and It's Limits- Vaeira 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 51 min
Bechira and It's Limits- Vaeira 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 51 min
Beha'aloscha - Avodas Haleviim-Shmirah Rabbi Eliyahu Reingold 40 min
Ben Sorrer and Moreh and the Learning Curve-Parshas Ki Seitzei 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 61 min
Ben Sorrer and Moreh and the Learning Curve-Parshas Ki Seitzei 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 61 min
Berachos V'Klallos- Medrash Chabura (10 Elul 5769) Rabbi Eliyahu Reingold 41 min
Bikur Cholim; Halacha and Hashkafa (Agudah Parsha Shiur Parshas Vayera 5778) Rabbi Eliyahu Reingold 21 min
Binyan Bais Haknesses (Agudah Parsha Shiur Terumah 5778) Rabbi Eliyahu Reingold 23 min
Binyan Bais Haknesses (Agudah Parsha Shiur Terumah 5778) Rabbi Eliyahu Reingold 23 min
Birchas Kohanim; Halacha and Agada(Agudah Parsha Shiur Shmini 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Birchas Kohanim; Halacha and Agada(Agudah Parsha Shiur Shmini 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Birchas Yitzchak to Yaakov- Based on Shiur Daas Karbanos Parshas Toldos (1 Kislev 5780) Rabbi Eliyahu Reingold 45 min
Bitachon and Fear (Parshas Vayishlach 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 61 min
Bitachon and Fear (Parshas Vayishlach 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 1 min
Bracha on the Keshes and Thunder and Lightning (Agudah Parsha Shiur Noach 5779) Rabbi Eliyahu Reingold 20 min
Bracha on the Keshes and Thunder and Lightning (Agudah Parsha Shiur Noach 5779) Rabbi Eliyahu Reingold 20 min
Bris and Os Bris- Parshas Lech Lecha 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 53 min
Bris and Os Bris- Parshas Lech Lecha 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 53 min
Chanufa ( Agudah Parsha Shiur Vayigash 5778) Rabbi Eliyahu Reingold 20 min
Chanufa (Agudah Parsha Shiur Vayigash 5778) Rabbi Eliyahu Reingold 20 min