Chumash

Speaker Filter Box:
Shemos - Moshe's Sons Rabbi Yitzchak Scher 34 min
Shemos - Moshe's Youth Rabbi Yitzchak Scher 35 min
Shemos - The Turning Point Rabbi Yitzchak Scher 34 min
Sin of Adam and Chava Rabbi Yitzchak Scher 38 min
Sin of Adam and Chava Rabbi Yitzchak Scher 38 min
Sin of Adam and Chava Part 1 Rabbi Yitzchak Scher 51 min
Sin of Adam and Chava Part 2 Rabbi Yitzchak Scher 51 min
Sin of Adam and Chava Part 3 Rabbi Yitzchak Scher 48 min
Sin of Adam and Chava Part 4 Rabbi Yitzchak Scher 48 min
Sodom and Lot's Daughters part 1 Rabbi Yitzchak Scher 12 min
Sodom and Lot's Daughters part 2 Rabbi Yitzchak Scher 22 min
The Achdus of Purim Rabbi Yitzchak Scher 27 min
The Grounds Rebellion Rabbi Yitzchak Scher 46 min
The Hidden Light Rabbi Yitzchak Scher 44 min
The Livyoson and its Mate Rabbi Yitzchak Scher 51 min
The Moon's Complaint Rabbi Yitzchak Scher 45 min
The Origins of Slavery Rabbi Yitzchak Scher 47 min
The Revelation of Havaya Rabbi Yitzchak Scher 35 min
Tower of Bavel Rabbi Yitzchak Scher 34 min
Tzfardea- Unity in our world Rabbi Yitzchak Scher 30 min
Upper and Lower Waters Rabbi Yitzchak Scher 43 min
Wasted Potential Rabbi Yitzchak Scher 31 min
Wrestling with the Angel Rabbi Yitzchak Scher 45 min
Yaakov and Esav 2 Rabbi Yitzchak Scher 41 min
Yaakov and Esav 3 Rabbi Yitzchak Scher 42 min