Chumash

Speaker Filter Box:
57 Vzos Habracha Rabbi Dovid Regensberg 18 min
58 Haftorah Parshas Vayakel-Pekudei- Hachodesh Rabbi Dovid Regensberg 26 min
58 Haftorah Parshas Vayakel-Pekudei- Hachodesh Rabbi Dovid Regensberg 26 min
58 Mikertz Rabbi Dovid Regensberg 23 min
58 Vzos Habracha Rabbi Dovid Regensberg 24 min
59 Miketz Rabbi Dovid Regensberg 21 min
59 Parshas Vaera-Middah kneged Middah 1 Rabbi Dovid Regensberg 35 min
59 Vzos Habracha Rabbi Dovid Regensberg 39 min
60 Miketz Rabbi Dovid Regensberg 46 min
60 Parshas Vaera-Middah kneged Middah 2 Rabbi Dovid Regensberg 19 min
60 Vzos Habracha Rabbi Dovid Regensberg 34 min
61 Miketz Rabbi Dovid Regensberg 32 min
62 Miketz Rabbi Dovid Regensberg 46 min
65 Vayigash Rabbi Dovid Regensberg 31 min
65 Vayigash Rabbi Dovid Regensberg 31 min
66 Vayigash Rabbi Dovid Regensberg 29 min
66 Vayigash Rabbi Dovid Regensberg 29 min
67 Vayigash Rabbi Dovid Regensberg 25 min
67 Vayigash Rabbi Dovid Regensberg 25 min
68 Vayigash Rabbi Dovid Regensberg 26 min
68 Vayigash Rabbi Dovid Regensberg 26 min
69 vayigash Rabbi Dovid Regensberg 18 min
69 vayigash Rabbi Dovid Regensberg 18 min
70 Haftora Vayigash Rabbi Dovid Regensberg 9 min
70 Haftora Vayigash Rabbi Dovid Regensberg 9 min