Chumash

Speaker Filter Box:
Parshas Beshalach 5748 - Makos Bechoros Kneged Mamar Breishis Rabbi Moshe Shapira 74 min
Parshas Beshalach 5752 - Geula b'Sechar haEmunah Rabbi Moshe Shapira 84 min
Parshas Beshalach 5752 - Vayameinu b'Hashem Az Yashir Kriyas Yam Suf, Taryag Mitzvos, v'Tichha"m b'zechus HaEmunah Rabbi Moshe Shapira 81 min
Parshas Beshalach 5775 - Az Yashir Zman Makom Rabbi Moshe Shapira 53 min
Parshas Bo - 10 Makkos, 10 Maamaros, Reishis (2 Shevat 5748) Rabbi Moshe Shapira 78 min
Parshas Bo 5748 - Makkos Kneged Yud Mamoros Rabbi Moshe Shapira 74 min
Parshas Bo 5751 - Gaava uMilchama - Bni Bechoori Yisroel - HaSiba lMilchamos Rabbi Moshe Shapira 76 min
Parshas Bo 5752 - Dibur b'Galus v'Dibur Amiti Rabbi Moshe Shapira 82 min
Parshas Bo 5752 - Kol v'Dibur Arel Sefasayim Dibur b'Galus Rabbi Moshe Shapira 80 min
Parshas Bo 5775 - Hadibur bGalus Mitzraim Rabbi Moshe Shapira 53 min
Parshas Bo 5776 Rabbi Moshe Shapira 51 min
Parshas BShalach 5751 - Yadoa Teida Galus vGeulah Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Chayei Sara - Maras hamachpeila shaar hashamayim Rabbi Moshe Shapira 62 min
Parshas Chayei Sara 5751 - Yechazek b'Emunah Yeseira Rabbi Moshe Shapira 79 min
Parshas Chayei Sara 5752 - Mabul Pelgah Sedom, Yishmael Eisav v'haeruv rav, Tishchav Torah She Baal Peh v'Tefilah Rabbi Moshe Shapira 87 min
Parshas Chayei Sara 5776 - Eishel Avraham Rabbi Moshe Shapira 54 min
Parshas Chukas 5747 - Afar V'Eifer - Ovar V'Osid - Vayibak Ish Imo Ad Kisei Hakovod Rabbi Moshe Shapira 71 min
Parshas Chukas 5747 Afar v'Efer v'Asid. Vayavek Eish Emo - Avak Ad Kisai Hakavod. Yaakov Avinu - Sod haYesh Rabbi Moshe Shapira 71 min
Parshas Chukas 5751 B'zos Tidayun Ki Hashem Shulchani - Korach v'Navuos Moshe Rabbeinu Rabbi Moshe Shapira 73 min
Parshas Chukas 5775 - Machlokes Korach Tzad Smol Rabbi Moshe Shapira 57 min
Parshas Devarim 5751 Havdala B'Tisha B'Av. Shoresh Hadas. V'tishlicha Emes Artza Rabbi Moshe Shapira 80 min
Parshas Devarim 5752 - Tzion Sadeh Ticharash Rabbi Moshe Shapira 93 min
Parshas Devorim 5747 - Aveilus Shel Tisha Ba'Av Rabbi Moshe Shapira 61 min
Parshas Devorim 5775 - HaMoed Shel Tisha BaAv Rabbi Moshe Shapira 62 min
Parshas Devorim 5776 - Mikdash Shabbos Churban Beis Hamikdash Rabbi Moshe Shapira 54 min