Chumash

Speaker Filter Box:
Parsha 14.3 - Va'eira Rabbi Yechezkel Elias 5 min
Parsha 15.1 - Bo Rabbi Yechezkel Elias 4 min
Parsha 15.2 - Bo Rabbi Yechezkel Elias 4 min
Parsha 16.1 - Beshalach Rabbi Yechezkel Elias 3 min
Parsha 16.2 - Beshalach Rabbi Yechezkel Elias 4 min
Parsha 17.1 - Yisro Rabbi Yechezkel Elias 4 min
Parsha 17.2 - Yisro Rabbi Yechezkel Elias 5 min
Parsha 18.1 - Mishpatim Rabbi Yechezkel Elias 3 min
Parsha 19.1 - Teruma Rabbi Yechezkel Elias 4 min
Parsha 20.1 - Tetzaveh Rabbi Yechezkel Elias 4 min
Parsha 21.1 - Ki Sisa (Machtzis Hashekel) Rabbi Yechezkel Elias 6 min
Parsha 21.2 - Ki Sisa Rabbi Yechezkel Elias 4 min
Parsha 22.1 - Vayakhel Rabbi Yechezkel Elias 4 min
Parsha 23.1 - Pekudei Rabbi Yechezkel Elias 5 min
Parsha 24.1 - Vayikra Rabbi Yechezkel Elias 3 min
Parsha 26.1 - Shemini Rabbi Yechezkel Elias 5 min
Parsha 27.1 - Tazria Rabbi Yechezkel Elias 4 min
Parsha 28.1 - Metzora Rabbi Yechezkel Elias 3 min
Parsha 30.1 - Kedoshim Rabbi Yechezkel Elias 4 min
Parsha 30.2 - Kedoshim Rabbi Yechezkel Elias 5 min
Parsha 37.1 - Chukas Rabbi Yechezkel Elias 3 min
Parsha 38.1 - Korach Rabbi Yechezkel Elias 3 min
Parsha 38.2 - Korach Rabbi Yechezkel Elias 3 min
Parsha 40.1 - Balak Rabbi Yechezkel Elias 4 min
Parsha 40.2 - Balak Rabbi Yechezkel Elias 4 min