Chumash

Speaker Filter Box:
Parshas Bamidbar 5775 - Mem Tes Torah Tfisas HaOni Rabbi Moshe Shapira 59 min
Parshas Bechukosai - Shtei Marchos Karbanos b'Atzeres Pnei Chitta v'Pnei Zavuv Rabbi Moshe Shapira 72 min
Parshas Bechukosai 5751 - Tavducha - Hachoshech Sivas Haor Rabbi Moshe Shapira 77 min
Parshas Bechukosai 5752 - 'Tov' Yatzar 'Kavod' L'shmo Tov-Kavod Mem"Tes Rabbi Moshe Shapira 74 min
Parshas Bechukosai 5752 - 'Tov' Yetzer 'Kavod' l'Shmo Tov-Kavod Mem"Tes Rabbi Moshe Shapira 74 min
Parshas Bechukosai 5775 - Habris Lkabolos HaTorah Rabbi Moshe Shapira 61 min
Parshas Bechukosai 5776 - Atzeres is also a Rosh Hashanah Rabbi Moshe Shapira 54 min
Parshas Bechukosei 5747 - Sefira V'Shnas Yovel Rabbi Moshe Shapira 67 min
Parshas Behaaloscha 5747 - Sota Tzuras Ha'Adom Tzuras HaOlam Rabbi Moshe Shapira 67 min
Parshas Behaaloscha 5748 Rabbi Moshe Shapira 73 min
Parshas Behaloscha 5751 Nonim HaPochim - Vayehi B'Nisoah Haaron 3 Sefarim Rabbi Moshe Shapira 74 min
Parshas Behar 5751 - Lag B'omer, Sefira ad 50 Divrei Chachumim - Divrei Sofrim. Tov Lev Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Behar 5752 - Omer=Yakar. Adam v'Beheima Toshea Hashem Rabbi Moshe Shapira 75 min
Parshas Behar 5775- Shnei Sefiros Kovod Tov Rabbi Moshe Shapira 60 min
Parshas Behar 5776 - Sefiras HaOmer Rabbi Moshe Shapira 59 min
Parshas Beshalach 5748 - Makos Bechoros Kneged Mamar Breishis Rabbi Moshe Shapira 74 min
Parshas Beshalach 5752 - Geula b'Sechar haEmunah Rabbi Moshe Shapira 84 min
Parshas Beshalach 5752 - Vayameinu b'Hashem Az Yashir Kriyas Yam Suf, Taryag Mitzvos, v'Tichha"m b'zechus HaEmunah Rabbi Moshe Shapira 81 min
Parshas Beshalach 5775 - Az Yashir Zman Makom Rabbi Moshe Shapira 53 min
Parshas Bo - 10 Makkos, 10 Maamaros, Reishis (2 Shevat 5748) Rabbi Moshe Shapira 78 min
Parshas Bo 5748 - Makkos Kneged Yud Mamoros Rabbi Moshe Shapira 74 min
Parshas Bo 5751 - Gaava uMilchama - Bni Bechoori Yisroel - HaSiba lMilchamos Rabbi Moshe Shapira 76 min
Parshas Bo 5752 - Dibur b'Galus v'Dibur Amiti Rabbi Moshe Shapira 82 min
Parshas Bo 5752 - Kol v'Dibur Arel Sefasayim Dibur b'Galus Rabbi Moshe Shapira 80 min
Parshas Bo 5775 - Hadibur bGalus Mitzraim Rabbi Moshe Shapira 53 min