Chumash

Speaker Filter Box:
Haftara Ki Savo Rabbi Reuven Stein 37 min
Haftara Ki Savo 09-19-16 Rabbi Reuven Stein 34 min
Haftara Ki Sisa 02-22-16 Rabbi Reuven Stein 45 min
Haftara Ki Teitzei 08-24-15 Rabbi Reuven Stein 34 min
Haftara Ki Teitzei 09-12-16 Rabbi Reuven Stein 25 min
Haftara Korach 06-15-15 Rabbi Reuven Stein 39 min
Haftara Lech Lecha 10-19-15 Rabbi Reuven Stein 30 min
Haftara Masei - Second of the 3 Weeks 07-13-15 Rabbi Reuven Stein 40 min
Haftara Mattos - First of the 3 weeks 07-06-15 Rabbi Reuven Stein 46 min
Haftara Mattos - First of the 3 weeks 08-01-16 Rabbi Reuven Stein 41 min
Haftara Metzora 04-24-17 Rabbi Reuven Stein 31 min
Haftara Mishpatim 02-01-16 Rabbi Reuven Stein 35 min
Haftara Naso 06-01-15 Rabbi Reuven Stein 43 min
Haftara Netzavim 09-26-16 Rabbi Reuven Stein 36 min
Haftara Noach 10-12-15 Rabbi Reuven Stein 31 min
Haftara Noach 10-31-16 Rabbi Reuven Stein 30 min
Haftara Pekudei 03-07-16 Rabbi Reuven Stein 36 min
Haftara Re'eh 08-14-17 Rabbi Reuven Stein 25 min
Haftara Shelach 06-08-15 Rabbi Reuven Stein 39 min
Haftara Shelach 06-27-16 Joshua 2 Rabbi Reuven Stein 33 min
Haftara Shemos 12-28-15 Rabbi Reuven Stein 32 min
Haftara Shoftim 08-17-15 Rabbi Reuven Stein 40 min
Haftara Terumah 02-08-16 Rabbi Reuven Stein 51 min
Haftara Terumah 02-27-17 Rabbi Reuven Stein 35 min
Haftara Tetzaveh 02-15-16 Rabbi Reuven Stein 45 min