Chumash

Speaker Filter Box:
Haftarah, Parshas Kedoshim, Shiur 2 Rabbi Yisroel Reisman 8 min
Haftarah, Parshas Kedoshim, Shiur 3 Rabbi Yisroel Reisman 18 min
Haftarah, Parshas Mishpatim, Shiur 1 Rabbi Yisroel Reisman 20 min
Haftarah, Parshas Mishpatim, Shiur 2 Rabbi Yisroel Reisman 19 min
Haftarah, Parshas Nasso, Shiur 1 Rabbi Yisroel Reisman 22 min
Haftarah, Parshas Pekudei, Shiur 1 Rabbi Yisroel Reisman 20 min
Haftarah, Parshas Pekudei, Shiur 2 Rabbi Yisroel Reisman 20 min
Haftarah, Parshas Shelach, Shiur 1 Rabbi Yisroel Reisman 19 min
Haftarah, Parshas Shelach, Shiur 2 Rabbi Yisroel Reisman 25 min
Haftarah, Parshas Shemos, Shiur 1 Rabbi Yisroel Reisman 22 min
Haftarah, Parshas Shemos, Shiur 2 Rabbi Yisroel Reisman 20 min
Haftarah, Parshas Shoftim, Shiur 1 Rabbi Yisroel Reisman 19 min
Haftarah, Parshas Terumah, Shiur 1 Rabbi Yisroel Reisman 22 min
Haftarah, Parshas Terumah, Shiur 2 Rabbi Yisroel Reisman 18 min
Haftarah, Parshas Terumah, Shiur 3 Rabbi Yisroel Reisman 19 min
Haftarah, Parshas Tetzaveh, Shiur 1 Rabbi Yisroel Reisman 19 min
Haftarah, Parshas Tzav, Shiur 1 Rabbi Yisroel Reisman 20 min
Haftarah, Parshas Vaeira, Shiur 1 Rabbi Yisroel Reisman 20 min
Haftarah, Parshas Vaeira, Shiur 2 Rabbi Yisroel Reisman 18 min
Haftarah, Parshas Vaeira, Shiur 3 Rabbi Yisroel Reisman 21 min
Haftarah, Parshas Vayechi, Shiur 1 Rabbi Yisroel Reisman 21 min
Haftarah, Parshas Vayechi, Shiur 3 Rabbi Yisroel Reisman 21 min
Haftarah, Parshas Vayeishev, Shiur 1 Rabbi Yisroel Reisman 21 min
Haftarah, Parshas Vayeishev, Shiur 2 Rabbi Yisroel Reisman 19 min
Haftarah, Parshas Vayeitzei Shiur 1 Rabbi Yisroel Reisman 20 min