Chumash

Speaker Filter Box:
Parshas S01 Shmos 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S02 Vaeira 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas S02 Vaeira 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas S02 Vaera 5773 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S02 Vaera 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S03 Bo 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S03 Bo 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas S03 Bo 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Parshas S03 Bo 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S03 Bo 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas S04 Beshalach 5773 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S04 Beshalach 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S04 Beshalach 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas S04 Beshalach 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S04 Beshalach 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas S04 Beshalach 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S04 Beshalach 5780.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas S05 Yisro 5773 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas S05 Yisro 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S05 Yisro 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S05 Yisro 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas S06 Mishpatim 5773 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S06 Mishpatim 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S06 Mishpatim 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S06 Mishpatim 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min