Chumash

Speaker Filter Box:
Parshas Korach 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas Korach 5778 - Machlokes Rabbi Eliyahu Reingold 53 min
Parshas Metzora 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Mikeitz 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Mikeitz 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Mishpatim 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Nitzavim 5778- Teshuva Rabbi Eliyahu Reingold 62 min
Parshas Nitzavim-Vayeilech 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Nitzavim-Vayeilech 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Noach 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Pinchas 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas Re'eh 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S01 Shemos 5773 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S01 Shmos 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S01 Shmos 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S01 Shmos 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S02 Vaeira 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas S02 Vaeira 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas S02 Vaera 5773 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S02 Vaera 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S03 Bo 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S03 Bo 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas S03 Bo 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Parshas S03 Bo 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S03 Bo 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min