Chumash

Speaker Filter Box:
Parshas D02 Vaeschanan-Nachamu 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Parshas D03 Aikev 5772 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D03 Aikev 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D03 Akev 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas D03 Eikev 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D03 Eikev 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas D04 Re'eh 5772 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D04 Re'eh 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Parshas D04 Re'eh 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D04 Reeh 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D05 Shoftim 5772 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D05 Shoftim 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas D05 Shoftim 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D05 Shoftim 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D05 Shoftim 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas D06 Ki Seitzei 5772 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D06 Ki Seitzei 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D06 Ki Seitzei 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D06 Ki Seitzei 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas D06 Ki Seitzei 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas D07 Ki Savo 5772 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D07 Ki Savo 5773 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D07 Ki Savo 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas D07 Ki Savo 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D07 Ki Savo 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min